۱۳۹۴/۰۲/۳۰

گزین‌سخن‌هایی درباره حماقت

ـ 
 ـ آدمی هرگز نباید در زندگی حماقت واحدی را دوبار مرتکب شود، چون حماقت‌های بیشمار دیگری وجود دارد. (برتراند راسل).

ـ به حماقت خود پی بردن دردآور است، ولی احمقانه نیست. (اولیور هاسن‌کامپ).

ـ همگان افکار احمقانه دارند، ولی فرزانه کسی است که آنها را بر زبان نمی‌آورد. (ویلهلم بوش).

ـ اگر پنجاه میلیون نفر هم بر سخن احمقانه‌ای پافشاری کنند، باز آن سخن احمقانه است. (آناتول فرانس).

ـ یکدندگی، انرژی احمق‌هاست. (ژان پل سارتر).